Vrátenie tovaru

V prípade predaja hotových kusov značky UNALUNA prostredníctvom webovej stránky je kupujúci oprávnený v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, čistý, s príslušenstvom, v originálnom balení a s pripevnenými visačkami použiteľný na ďalší predaj. 

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom doručený. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

KOMU: Ing. Edita Bartalská Tureň 263 90301 Senec IČO: 32 193 378 

Týmto oznamuje, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania*: 

Dátum prijatia*: 

Meno a priezvisko kupujúceho*: 

Adresa kupujúceho*: 

Dátum: 

Podpis kupujúceho

* povinný údaj